Att vara familjehem

Att vara familjehem är att ta hand om ett barn som av olika skäl inte kan bo hos sina föräldrar. Familjehem är det som tidigare kallades för fosterhem.

Vad är ett familjehem?

Barnen som placeras i familjehem är mellan 0 och 18 år. Din uppgift som familjehem är att ta hand om barnet, men också att hålla kontakt med familj och andra viktiga personer runt barnet och samarbeta med skola och socialtjänst . Målet är att barnet ska återförenas med sin egen familj. Därför går det inte alltid att säga hur lång tid barnet ska stanna. Det kan vara allt från några månader till hela uppväxten.

Anledningarna till att barn och ungdomar behöver komma hemifrån varierar. Det kan handla om att barnen far illa för att föräldrarna försummar dem på grund av till exempel sjukdom, missbruk, bristande föräldraförmåga eller bråk och våld i familjen. Det kan också vara så att barnet eller tonåringen har det svårt i skolan eller har missbruksproblem.

Vem kan bli familjehem?

Alla familjer är välkomna att söka sig till att bli familjehem. Eftersom alla barn och ungdomar är unika individer ser behovet olika ut från fall till fall. För att behovet ska kunna mötas behövs det olika slags familjekonstellationer som familjehem. Släktingar till barnet eller någon annan som finns i barnets nätverk och känner barnet kan också bli familjehem.

Så blir du ett familjehem

Du kan ansöka om att bli familjehem genom att fylla i en intresseanmälan. Du blir därefter kontaktad av en rekryterare på familjehemsenheten.

Vad händer sedan?

Om du och rekryteraren är överens om att gå vidare med din intresseanmälan kommer rekryteraren och en familjehemshandläggare att träffa dig och din familj vid flera hembesök och gör sedan djupintervjuer med de vuxna i familjen.

Efter att familjehemsutredningen är klar matchar rekryteraren och familjehemshandläggaren vilket barn som passar bäst, i dialog med familjen. Sedan är det socialnämnden som beslutar om du kan bli familjehem till barnet. Släktingar, och andra i barnets nätverk som redan känner barnet, kan också bli familjehem men måste även de utredas och godkännas av socialnämnden.

Stöd, handledning och utbildning

Innan du blir familjehem är det obligatoriskt att gå vår utbildning ”Ett hem att växa i” vid 8 tillfällen. Familjehemsenheten bjuder sedan återkommande in till fortbildning i form av föreläsningar och grupphandledning tillsammans med andra familjehem. Även utbildningen Trauma Medveten Omsorg för familjehem, TMO, är en obligatorisk utbildning.

Under tiden du har ett barn placerat hos dig får du regelbundet handledning och stöd av erfaren personal. Du och din familj ska aldrig behöva känna er ensamma om ni har funderingar eller svårigheter.

Olika former av stöd

När du har ett barn placerat får du handledning och stöd av den familjehemshandläggare som har varit med i utredningsprocessen och som också har träffat barnets föräldrar och känner till barnets bakgrund. Denna handledning erbjuder vi efter behov, oftast tät kontakt i början av placeringen och sedan glesare, var fjärde till var sjunde vecka.

Barnet har sin egen socialsekreterare som träffar barnet enskilt men också tillsammans med er familjehemsföräldrar. Barnhandläggaren följer regelbundet upp barnets utveckling och försäkrar sig om att barnet har det bra. Barnhandläggaren känner barnets biologiska föräldrar och nätverk och är den som planerar kontakten mellan barnet och föräldrarna.

Familjehemshandläggaren och barnhandläggaren samarbetar och träffar även barnet och familjehemmet tillsammans vid gemensamma möten i familjehemmet.

Förstärkt stöd

Det finns även privata företag som säljer förstärkta familjehemslösningar åt kommunerna under en begränsad tid, så kallad konsulentstödd familjehemsverksamhet. I Helsingborg vänder vi oss till dessa privata företag när vi har barn och ungdomar som har mycket svåra problem och stora behov. Företagen kan då erbjuda förstärkt stöd till familjehemmen, det vill säga tät handledning med en konsulent.

Under en sådan placering är kommunen ansvarig för barnet och placeringen och barnet har fortsatt kontakt med sin barnhandläggare. Familjehemshandläggaren har en regelbunden men inte lika tät kontakt med familjehemmet under en sådan placering.

Avtal

När ett barn flyttar in i ett familjehem skrivs ett avtal mellan familjehemmet och familjehemsenheten. Avtalet innehåller uppgifter om rättigheter, skyldigheter och ekonomisk ersättning.

Arvode och ersättning

Den ekonomiska ersättningen varierar från barn till barn. Den är bland annat beroende av barnets ålder och den arbetsinsats uppdraget kräver. Ersättningen är uppdelad i två delar:

En omkostnadsersättning som ska täcka merkostnader som mat, kläder, resor, fritidsaktiviteter, fickpengar och del i bostad. Ett arvode som är ersättning för det uppdrag familjehemmet har. Arvodesdelen beskattas. I särskilda fall kan du behöva vara hemma med barnet under en begränsad tid och då kan du få ersättning för förlorad inkomst.

Fick du hjälp av informationen på sidan?